ISBN:
Preis: 0,00 EUR


    
Buchtipp
Rechtskultur 5 - Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte
Rechtskultur ist eine Zeitschrift mit europäischem Charakter.
Rechtskultur is a journal with a definite European character.
Rechtskultur est une revue à caractère européen.


Rechtskultur ist strikt themenbezogen.
Rechtskultur is strictly by theme.